Stones V, 2008

2013.01.27_Stone V, 2008_SM

Advertisements